Kód: 1100

Isopropylalkohol 99.5% – 500ml

Neohodnotené
€6,58 €7,90 vrátane DPH
Skladom

Isopropylalkohol 99.5%. Vhodný na odmasťovanie a očistenie tlačových podložiek. Je vhodný pre použitie spolu s Polysherom  pre vyhladzovanie výtlačkov z PolySmoothu vďaka vysokému obsahu alkoholu. Pre čistenie výtlačkov od zle stvrdnutého resinu odporúčame však použivať špeciálny resinaway. Na fľaške je jemný rozprašovač ktorý je možno ľahko odmontovať.

Kategória: Príslušenstvo

Izopropanol ( synonymá: 2-propanol, izopropylalkohol, IPA ) bezfarebné organické rozpúšťadlo, ktoré sa rýchlo odparuje preto sa používa ako čistiaci prostriedok aj ako riedidlo.

Používa sa na rozpúšťanie kontaminácií spôsobených mastnotou. Preto sa používa na čistenie tlačovej podložky, výtlačkov od prebytkového resinu. Zároveň má toto rozpúšťadlo široké využitie pri čistení optických zariadení, šošoviek fotoaparátov, sklenených plôch kopíriek, audio – videho hlavy. Izopropanol je vhodný aj na čistenie elektronických kontaktov. Možno ho použiť aj ako konzervant biologické preparáty, pričom jeho cena je prijateľnejšia ako cena etylalkoholu.

Spôsoby aplikácie
Poznáme viacero spôsobov aplikácie. Jedným z najbežnejších je priame namáčanie handričky, ktorá nepúšťa chlpy, v izopropanole a nanesením a následným doleštením znečistenej plochy dosiahneme odstránenie mastnôt.
Pri väčších plochách je možné použiť rozprašovač a handričkou, ktorá nepúšťa chlpy, je možné znečistenú plochu dočistiť do želaného stavu.

Bezpečnostné pokyny
Pri práci s izopropanolom sa odporúča použiť rukavice, pretože pri kontakte s pokožkou spôsobuje jej odmastenie. Aj keď toto rozpúšťadlo nie je agresívne a zdraviu mimoriadne škodlivé, je vhodné chrániť oči priamemu kontaktu.

Výstražné slovo: UN 1219 3 / PGII

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 – horľavé látky
 
dráždivé látky
GHS07 – dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H225 – Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.